برگزاری کمیته کارشناسی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان

دومین کمیته کارشناسی استان اصفهان  در سال جاری به ریاست مدیریت  شرکت خدمات حما یتی استان اصفهان آقای مهندس فریدون صفایی و کلیه معاونین و مسئولین واحدهای مختلف استان در محل شرکت خدمات حمایتی استان برگزار گردید.

در این کمیته مشکلات و تنگناهای موجود در استان ارائه و با تبادل و همفکری کلیه اعضائ کمیته راه کاری های لازم  اتخاذ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید