مدیریت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : برنامه
  • معاون : فریبرز رحمانی
  • تلفن دفتر : 84831-021
  • نام مسئول دفتر : محمدرضا امینیان

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 8
  • واحد : 4
  • استان : تهران
  • آدرس : تهرانئ خیابان گاندی خیابان 4 شماره1

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.