برگزاری کمیته کارشناسی استان اصفهان


تاریخ ارسال :

۲۸ تير ۱۳۹۸

برگزاری کمیته کارشناسی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهاندومین کمیته کارشناسی استان اصفهان  در سال جاری به ریاست مدیریت  شرکت خدمات حما یتی استان اصفهان آقای مهندس فریدون صفایی و کلیه معاونین و مسئولین واحدهای مختلف استان در محل شرکت خدمات حمایتی استان برگزار گردید.

در این کمیته مشکلات و تنگناهای موجود در استان ارائه و با تبادل و همفکری کلیه اعضائ کمیته راه کاری های لازم  اتخاذ گردید.