مقالات

امیر کاکایی برنامه‌های وفاداری؛ فرصتی استراتژیک 
مولفان: پیمان دوامی، لعیا مراد بیگی، علی حیدری . الهه احمدی
تهیه و تنظیم: حسین زمانی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
تهیه و تنظیم: محمدرضا نیارکی مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی
ترجمه و تدوین: جعفر مسجدی مدیر بازرگانی خارجی
مترجم: جعفر مسجدی، دانش آموخته دانشگاههای ايالتی كاليفرنيا و نوادا  
از:رحمان امامی-کارشناس ارشد ، مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
تهيه و تنظيم: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
تهيه و تنظيم مقالات :رحمان امامي كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
تهيه و تنظيم: علی محسنی، كارشناس مهندسی خاكشناسی، كارشناس ارشد تغذيه گياهی