مقالات

نویسنده: حامد قدوسی
ترجمه: سید امیر حسین میر ابوطالبی
تهیه کننده: سید شهرام صفوی سهی
نویسنده : حمید آذرمند
تهیه کننده: حسین زمانی
مجری: دکتر شهرام رحیمی
از :  رحمان امامي كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و  آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران  
از :  رحمان امامي كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و  آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران  
تهیه و تنظیم: معاونت بازرگانی
تهیه و تنظیم: حسین زمانی
تحقيقات كشاورزي و انتقال تكنولوژي به جوامع روستايي در كشورهاي: مركز و شرق اروپا، مشترك المنافع اتحاد شوروي سابق و ديگر كشورهاي در حال گذار انتشارات فائو؛ نويسنده: كال دوزمال، رئيس هيئت مدي...
مترجم: جعفرمسجدی
مترجم: جعفر مسجدی  
گردآوری: حسین زمانی