روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان خبر داد:

بازديد از وضعيت جوانه زنی بذور كلزا در استان هرمزگان

 کارشناسان شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان، مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از وضعیت جوانه زنی بذور کلزا رقم هایولا61 در مزارع شهرستان حاجی آباد بازديد نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید