جناب مهندس ندرلو مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز خبر داد:

ورود و توزیع دومین مرحله بذر کلزای بهاره وارداتی N P Z آلمان

.

در مورخ 95/7/7 تعداد 3 دسـتگاه تريلر حامـل بـذور کلزای ارقام بهاره وارداتی آلمانی به ميزان 59000 کيلـو گرم از گمرک به انبار اين اسـتان وارد و بـا عنايت به تلاش بي وقفه و همه جانيه همکاران مديريت البرز بر اساس برش توزيعی و مجوز حمل های صادره نسـبت به ارسال سموم علفکش بوتينار استار استانهای مقصد و همچنين بـذور کلزای رقم بهاره شـــرکت NPZ آلمـانی در 4 رقـم تراپر ، آگامکس، سولار ، سالسا ، به 21 استان کشور در مورخ 95/7/8 توسط پايانه مسافربری و حمل و نقل جاده ای اقدام گرديد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید