بررسی و تائید قراردادها

به گزارش روابط عمومی مدیریت حقوقی و دعاوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در خصوص کلیه قراردادهای منعقده فی مابین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با کلیه پیمانکاران طرف قرارداد از ابتدای سال 1397 لغایت 97/12/29 تعداد 488 فقره قرارداد توسط مدیریت حقوقی و امور دعاوی بررسی و تائید گردیده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید