بررسی و تائید قراردادها


تاریخ ارسال :

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

بررسی و تائید قراردادها

به گزارش روابط عمومی مدیریت حقوقی و دعاوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی



در خصوص کلیه قراردادهای منعقده فی مابین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با کلیه پیمانکاران طرف قرارداد از ابتدای سال 1397 لغایت 97/12/29 تعداد 488 فقره قرارداد توسط مدیریت حقوقی و امور دعاوی بررسی و تائید گردیده است