تامین وتوزیع انواع کوددراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار6582تن ازانواع کودهای شیمیایی جهت بهره برداران سطح استان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید