تامین وتوزیع انواع کوددراستان کرمانشاه


تاریخ ارسال :

۲۹ مهر ۱۳۹۹

تامین وتوزیع انواع کوددراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاهگودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار6582تن ازانواع کودهای شیمیایی جهت بهره برداران سطح استان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم.