بازديد مشاور معاون وزير جهاد كشاورزي از استان البرز

مهندس ندرلو مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان البرز به خبرنگار روابط عمومي شركت گفت:

 جناب مهنـدس ملازاده مشاور آقـای مهنـدس عبـاس کشـاورز و معاون امور فنی و تولیـدی شرکت خدمات حمايتي كشاورزي با حضور در اسـتان البرز ضمن برگزاری جلسه مشترک با رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی ، معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت و باغبانی اسـتان مباحثی در خصوص آمادگی همه جانبه شـرکت خـدمات حمایتی کشاورزی اسـتان در تولید هسـته های اولیه بذور و ارسال به سایر استانها ، برگزاری نمایشگاه و فروشگاه عرضه مستقیم نهال در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز در اواسـط بهمـن مـاه سالجـاری ، و . . . مطرح فرمـوده . همچنیـن ایشـان جلسـه مبسوطی بـا اعضاء کارگروه نظارت و کنترل و بازرسـی از مراکز تولیـد ، نگهـداری و توزیع کود اسـتان برگزار و مبـاحث مشـروحی در خصوص اهمیت تغـذیه گیـاهی ، اهمیت پایش مداوم کود در استان ، اهمیت کنترل کیفی کودهای قابل در عرضه در سطح استان و پویا نمودن هرچه بیشتر کارگروه و ارائه گزارشات به مراجع مربوطه ارائه فرمودند 

كد خبر : 55/40/94/393

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید