توزیع 1471 تن کود اوره در شمال استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در جریان فروردین ماه 1399، مقدار 1471 تن کود اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی تأمین و در شمال استان (خوی: 465 تن، پ