به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

قدردانی جناب آقای مهندس رسولی عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل از همکاران شرکت

.

هیئت مدیره، مدیران، کارشناسان و کارکنان محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزي

موضوع: قدردانی از همکاران محترم

با سلام و آرزوي قبولی طاعات و عبادات

 احتراماً، پیرو اعلام رضایت و تقـدیر مقام عالی وزارت جناب آقاي مهندس حجتی از عملکرد شرکت خـدمات حمایتی کشاورزي در اجراي برنامه تأمین، تـدارك و توزیع کودهاي کشاورزي در سال 1396 طی نامه شماره 020/4318 مورخ 1397/03/08 بر خود فرض دانستم ضمن عرض خـداقوت به کلیه همکـاران پرتلاش در سـطوح مختلف شـرکت خـدمات حمایتی کشاورزي که علیرغم همه کمبودهـا و محـدودیت هاي موجـود به این توفیق نائـل گردیدنـد، به اسـتحضار برسـانم که انتظـار می رود در سـال جاري نیز با بهره جویی از تجربیات ارزنـده سال هاي قبل، خود را براي اجراي هرچه بهتر برنـامه تـأمین، تـدارك و توزیع کودهـاي کشـاورزي در سـال 1397 آمـاده نموده و با همـدلی، تلاش مضـاعف و اعمال مـدیریت در فضاي برنامه ای بتوانیم برگ زرین دیگري در کارنامه درخشان شرکت خدمات حمایتی کشاورزي خلق نمائیم.

حمید رسولی

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید