الزام ثبت اطلاعات کارگزاران درسامانه کنترل وپایش موادکودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: سیستم کنترل وپایش مواد کودی جهت نظارت بیشتر برعملکرد توزیع کود، راه اندازی شده است 

وی افزود:کارگزاران استان کرمان بایستی دراسرع وقت با مراجعه به آدرس ذیل نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند

آدرس:http://46.32.17.220:8090/haml/anbar/anbar0.jsp

کلیک کنید: فایل راهنمای سیستم کنترل وپایش مواد کودی 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید