برگزاری جلسه توجیهی برای پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه، خراسان شمالی

برگزاری جلسه توجیهی برای پیمانکاران شرکت کننده قبل از برگزاری مناقصه خدماتی - اداری و همچنین مناقصه حفاظت فیزیکی که توسط این مدیریت  انجام شد

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید