بازدید از مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی گزارش داد:

بازدید جمعی از کارگزاران  توزیع کود و کارشناسان ، مروجین ، کشاورزان،  باغداران و نمایندگان شرکت سین کو SIN .CO و شرکت نیترات صنعت نگین و همچنین معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از آزمایشگاهها کنترل کیفی کود و آزمایشگاه خاک و آب با هدف آشنایی با تجهیزات و توانمندی های مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی انجام گردید.

همچنین سمیناری با موضوع " آشنایی با سبد کودی و سایر نهاده های قابل عرضه شرکت خدمات" با حضور نامبردگان توسط مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در محل مرکز تحقیقات برگزار گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید