شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

گزارش عملکرد آبان ماه 96

.

کود کشاورزی :   

ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، طی ایام فوق مقدار409110 کیلوگرم ازانواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار ازمبادی داشته ایم ومقدار918475  کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسیده، ومقدار 2329804 کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم ازمبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر:

اجرای عملیات بوجاردردوشیفت صبح وعصر

سرویس ونعمیرات واصلاح دستگاه های بوجاری

هملهنگی وبرگزاری استعلام انتقال دستگاه بوجاری ازاستان اصفهان

تعیین و جابجائی دستگاه بوجارانتقالی درانباراستان

انجام اقدامات مربوط به نگهداری تامین بهداشت بذورتدارک شده

هماهنگی ونمونه برداری ازبذورفرآوری شده جهت تست خلوص وقوه نامیه .

سموم دفع آفات نباتی  :

توزیع وفروش 480 کیلوگرم – لیتر ازانواع سموم گرانول ، مایع وروغن ولک به ارزش 22560000ریال  .

سایراقدمات  :

شرکت در جلسات هفتگی هواشناسی کشاورزی استان ( دیسکاشن )

اعزام یک  تن از کارکنان جهت سپری نمودن دوره آموزشی " آشنایی با نظام حقوق ودستمزد" و یک  تن برای "آشنایی با مراحل وقوانین مرخصی های استحقاقی ، بدون حقوق واستعلاجی " ویک  تن برای " اصول کنترل وگواهی بذر " ویک تن برای دوره آموزشی " مدیریت ریسک پروژه "

تهیه وتدوین عملکردآموزشی ، سموم وماشین آلات در 6 ماهه نخست سال درباب ارزشیابی .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید