تسهیلات بانکی برای تامین و تدارک کود مورد نیاز بخش کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

با توجه به تایید هیات محترم وزیران با درخواست تسهیلات بانکی، برای تامین و تدارک کود مورد نیاز بخش کشاورزی ، معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مکاتباتی با  وزارت متبوع و  بانک مرکزی برای تسریع در این امر به جهت تعیین بانک عامل انجام داده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید