10 شاخص برتری برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تهیه کننده:

رحمان امامی_ مدرس دانشگاه

مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 

10 شاخص برتری برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی