بررسی عوامل فردی، رفتاری، ساختاری و فرهنگی مؤثر بر توسعه بیمه محصولات کشاورزی

تدوین: کمال ناصری

کلیک کنید