بررسی عوامل فردی، رفتاری، ساختاری و فرهنگی مؤثر بر توسعه بیمه محصولات کشاورزی


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

بررسی عوامل فردی، رفتاری، ساختاری و فرهنگی مؤثر بر توسعه بیمه محصولات کشاورزی