عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 12000 تن انواع نهاده ها در استان لرستان

مهلت دریافت سند: ۲۱ آبان ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری