عنوان: تجدید مزایده یک قطعه ملک در اصفهان

مهلت دریافت سند: ۲۷ آبان ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده