عنوان: مناقیه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 3750 تن انواع نهاده در استان یزد

مهلت دریافت سند: ۲۴ آبان ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری