عنوان: تجدید مزایده 13493 متر زمین در اصفهان

مهلت دریافت سند: ۸ آبان ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده