عنوان: تجدید مناقصه سه قلم تکنیکال در ستاد مرکزی

مهلت دریافت سند: ۲۰ مهر ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی