عنوان: مناقصه حمل و تخلیه 10 هزارتن انواع نهاده در استان البرز

مهلت دریافت سند: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری