عنوان: مزایده یک قطعه زمین در زنجان

مهلت دریافت سند: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده