عنوان: مناقصه حمل و تخلیه 90 هزار تن کود شیمیایی از پتروشیمی لردگان

مهلت دریافت سند: ۹ مرداد ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری