عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله یی امورحفاظتی و خدماتی استان خراسان شمالی

مهلت دریافت سند: ۲۲ تير ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه