عنوان: مناقصه بارگیری و حمل 11000 تن انواع نهاده از مازندران

مهلت دریافت سند: ۷ تير ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری