عنوان: مزایده یک قطعه زمین در اردبیل

مهلت دریافت سند: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده