عنوان: مناقصه حمل نهاده های کشاورزی از اردبیل

مهلت دریافت سند: ۸ خرداد ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری