عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله یی نوبت دوم استان خراسان جنوبی

مهلت دریافت سند: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه