عنوان: آگهی تجدید حراج (نوبت اول) استان مازندران

مهلت دریافت سند: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه