عنوان: آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعهاز املاک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذر بایجان غربی

مهلت دریافت سند: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده