عنوان: آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه از املاک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذر بایجان غربی

مهلت دریافت سند: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده