عنوان: آگهی مزایده ملک نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت دریافت سند: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مزایده

.