عنوان: آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از بوجاری گندم و جو شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مهلت دریافت سند: ۳ بهمن ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده