عنوان: آگهی تجدید مناقصه بین الملل خرید مقدار 5% +/- 2x35000 تن کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله فله

مهلت دریافت سند: ۵ بهمن ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی