عنوان: مزایده فروش 5 قطعه ملک در استان فارس

مهلت دریافت سند: ۲۲ دي ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده