عنوان: شرایط مناقصه بین المللی خرید مقدار %5_/+ 35000 تن متریک کود شیمیایی کرور پتاسیم گرانوله فله

مهلت دریافت سند: ۴ آذر ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی