عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 13 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از استان تهران

مهلت دریافت سند: ۱۹ آبان ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری