عنوان: آگهی مناقصه عمومی واگذاری فعالیت های امور خدماتی و پشتیبانی(نظافت،آبدارخانه و اداری) به پیمانکار واجد شرایط - شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مهلت دریافت سند: ۱۲ آبان ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه