عنوان: آگهی تجدید مزایده فروش مقدار 936 تن کود ضایعاتی ته انباری(انبار زاهدان) موجود در شرکت در استان سیستان و بلوچستان

مهلت دریافت سند: ۲۴ مهر ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده