عنوان: آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی (نظافت،آبدارخانه و اداری) استان قزوین

مهلت دریافت سند: ۱۰ مهر ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه