عنوان: آگهی ،شرایط و فرمت قرارداد مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی( نظافت،آبدارخانه و اداری) به پیمانکار واجد شرایط - استان گیلان

مهلت دریافت سند: ۲۰ شهريور ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه