عنوان: تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی در کرمانشاه

مهلت دریافت سند: ۲ شهريور ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه