عنوان: آگهی مناقصه عمومی بارگیری،حمل و تخلیه مقدار 7000 تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی شرکت در استان خراسان جنوبی توسط پیمانکار واجد شرایط

مهلت دریافت سند: ۷ مرداد ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری