عنوان: آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به پیمانکار واجد شرایط - استان کردستان

مهلت دریافت سند: ۳۰ تير ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه