عنوان: مزایده فروش شلتوک برنج در رشت

مهلت دریافت سند: ۵ تير ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده